Monday, November 20, 2017

अनुवाद

रात्रभर खिडकीबाहेर दिसणारा 
चंद्राचा चतकोर चघळीत
 तो सुन्न बसून होता 
त्या सैरभैर मन:स्थितीत 
त्याने आठवणींचा  
आसवांत केलेला अनुवाद
 कागदभर विखुरला होता...
जो पहाट किरणानी स्वाहा केला.
एक काव्य जगाला अज्ञातच राहून गेलं.
                   गुरु ठाकूर

No comments:

Post a Comment