Saturday, March 4, 2017

निवांत

पडून रहावं एखाद्या 
निर्मनुष्य किना-यावर
चांदण्या गोंदलेलं 
आभाळ पांघरुन 
सागराची गाज रिचवत
नाळ जोडावी अथांगाशी
वाळूशी सलगी करताकरता 
भिनू द्यावा तिच्यातला 
निस्वार्थ अलिप्तपणा 
आपल्याही वृत्तीत
बांधून टाकावं मनाचं टोक 
भणाणत्या वा-याच्या
पदराला अन....
पडून रहावं एखाद्या 
निर्मनुष्य किना-यावर
चांदण्या गोंदलेलं 
आभाळ पांघरुन


  • गुरु ठाकूर

No comments:

Post a Comment